Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Stichting Drechtsteden Onderneemt

1. Drechtsteden Onderneemt is een stichting met het doel het samenbrengen en ondersteunen van partijen die een innovatief collectief verband inbrengen en het hiertoe aantrekken van subsidies en (co)financieringen.

2. Alle opdrachten, diensten en/of werkzaamheden worden, met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de stichting. Dit impliceert dat een opdracht gericht aan een aan de stichting verbonden persoon, geacht wordt uitsluitend aan de stichting te zijn verstrekt, zonder dat de betreffende persoon gehouden is de werkzaamheden zelf te verrichten of daarvoor aansprakelijkheid aanvaardt.

3. De stichting gaat met de opdrachtgever een inspanningsverbintenis aan en is gehouden naar haar vermogen afhankelijk van betrokken derden de opdracht uit te voeren. De stichting kan niet worden aangesproken op het door opdrachtgever beoogde resultaat.

4. Bij het inschakelen van derden door haar zal de stichting de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van genoemde derden is uitdrukkelijk uitgesloten

5. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de stichting afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Op verzoek wordt een afschrift van de polisvoorwaarden toegezonden. Indien op grond van welke reden dan ook geen uitkering van de gesloten verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de maatschap in rekening gebrachte honorarium.

6. De stichting is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht een overeengekomen, of bij gebreke daarvan, een redelijk honorarium aan de opdrachtgever in rekening te brengen, vermeerderd met een vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten. Het honorarium is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren. Indien na de datum van opdracht een of meer van deze kostprijsfactoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is de stichting gerechtigd het overeengekomen honorarium te wijzigen. Tevens is de opdrachtgever aan de stichting de onkosten verschuldigd, die in het kader van de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt. De stichting is gerechtigd tussentijds aan de opdrachtgever honorarium, kantoorkosten en onkosten in rekening te brengen. De stichting behoudt zich het recht voor gedurende het uitvoeren van de opdracht zekerheid van betaling te verlangen in de vorm van een te storten voorschot ter zake het door de stichting in rekening te brengen honorarium.

7. De opdrachtgever dient de facturen van de stichting binnen 15 dagen na
factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd. Tevens is de opdrachtgever in dat geval buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, ten minste bedragende 15% van het openstaande saldo.

8. De uitvoering van de werkzaamheden vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de opdrachtgever en derden kunnen ter zake geen rechten ontlenen.

9. De door de stichting in het kader van de opdracht aangelegde dossiers worden gedurende een periode van 5 jaren na opdracht door de maatschap bewaard, waarna de inhoud zal worden vernietigd.

10. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de stichting is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen naar aanleiding van de dienstverlening, inclusief factuurgeschillen, worden beslecht door de bevoegde rechter te Dordrecht/Rotterdam.

Top