Uitbreiding mogelijkheden financiële steun innovatieve projecten in de Drechtsteden

Een aantal jaren geleden heeft de ondernemersorganisatie Werkgevers Drechtsteden (WD) een initiatief gestart om innovatieve ideeën van ondernemers extra te faciliteren. Dit werd vormgegeven door het instellen van z.g. Innovatietafels. Deze Innovatietafels werden gevormd rondom een specifiek onderwerp op het gebied van technische innovatie, arbeidsmarkt, transportmodaliteiten etc.

Binnen een ondernemersvereniging gaat het in de regel over onderwerpen waar meerdere bedrijven een (algemeen) belang of interesse voor hebben. Als er echter een onderwerp is dat door een aantal bedrijven specifiek verder besproken wil worden, dan kan dat niet in verenigingsverband besproken worden maar wel in de kring van een Innovatietafel met direct belanghebbenden besproken en zo mogelijk verder ontwikkeld worden. Onderling worden dan afspraken gemaakt over de wijze van samenwerken en welke bedrijven meedoen. Voorts wordt met professionele hulp specifiek gezocht naar financiering vanuit bestaande subsidiemogelijkheden bij regionale of landelijke overheden. Dus een projectgerichte, doelmatig aanpak.

Het op deze manier realiseren van een initiatief en het aanvragen van overheidssubsidies (het gaat soms om forse bedragen!) vraagt een juridisch kader dat niet past binnen een reguliere ondernemersvereniging. Daarvoor is in 2019 de Stichting Drechtsteden Onderneemt (SDO) opgericht. Via deze organisatie verlopen dan de (professionele) subsidieaanvraag, de geldstromen en wordt het verloop van een project gemonitord en de verantwoording geregeld.

In eerste instantie konden alleen leden van WD deelnemen aan Innovatietafels en deelnemen in concrete projecten via de SDO. Door de toegenomen samenwerking binnen de Federatie van ondernemersverenigingen in de Drechtsteden (waarin 9 ondernemersverenigingen zich verenigd hebben) staan de Innovatietafels nu ook open voor alle leden van de bij de Federatie aangesloten verenigingen (in totaal ca. 1700 bedrijven). De overige verenigingen kunnen eventuele eigen subsidietrajecten desgewenst nu ook via SDO laten verlopen.

Al deze bedrijven kunnen zich nu dus aansluiten bij een van de Innovatietafels of zelf het initiatief nemen om een nieuwe Innovatietafel te starten. Deelname aan een Innovatietafel staat op voor ondernemers, overheidsinstanties en onderwijspartijen (Triple Helix), maar vraagt wel een actieve inbreng. Aanmelden voor een Innovatietafel via office@werkgeversdrechtsteden.nl

De nieuwe aanpak van SDO heeft ook geleid tot een nieuwe samenstelling van het bestuur. Behalve enkele WD-leden maken nu ook niet WD-leden deel uit van het bestuur. Het bestuur bestaat nu uit de volgende ondernemers:

  • Gerard Vaandrager (Voorzitter)
  • Rob Heijkoop (Secretaris)
  • Jan-Paul Krijgsman (Penningmeester)
  • Mark Huijzer
  • Gert de Jong
    Contactadres SDO: sdo@drechtstedenonderneemt.org
Top